MR en GMR

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit ouders en leerkrachten en heeft het recht om over allerlei schoolzaken te adviseren en/of mee te beslissen. De MR kan gevraagd en ongevraagd haar mening geven over het beleid van de school, zoals dat door bestuur en team wordt (uit)gevoerd. De MR vertegenwoordigt mede het standpunt van de ouders.

Leden van de MR:
Voorzitter: Mark (vader Ilse en Joris)
Stephan
Pieter (vader van Sam en Daniël)

Namens de leerkrachten:
Silvia Vermeulen (IB'er en leerkracht van Het Monsterrijk )
Simon van Nieuwland (leerkracht van De Leeuwenkuil)
Irene Heitink (IB'er en leerkracht van Het Berenbos)

Mocht u een vraag hebben aan de MR dan kunt u altijd bij een van hen terecht.

Heeft u vragen of opmerkingen, graag per e-mail naar: mr.zonnepoort@wonderwijs.nl

Namens de Zonnepoort neemt Pieter zitting in de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR) van de stichting Wonderwijs. De GMR praat en beslist mee over bovenschoolse zaken die alle scholen, dus ook de Zonnepoort, van de stichting aangaan.

Notulen

Notulen MR vergadering 19 juni 2023.pdf