Ouders

Activiteitencommissie ouders
De activiteitencommissie ondersteunt, in samenwerking met het team en met hulp van andere ouders, vele activiteiten die een meerwaarde geven aan ons onderwijs. Hierbij valt te denken aan de volgende activiteiten:

  • De verschillende vieringen / projecten die binnen onze school worden gehouden.
  • Inkoop van materialen t.b.v. vieringen en projecten.
  • Uitstapjes en excursies.
  • Beheer van de (vrijwillige) ouderbijdrage.
Om dit alles in goede banen te leiden, vergadert de activiteitencommissie iverse keren per jaar. Mocht u vragen hebben aan de activiteitencommissie dan kunt u die mailen naar: or@dezonnepoort.nl

Ouderbijdrage
De MR zal in overleg met de activiteitencommissie voor de kinderen die de school bezoeken een ouderbijdrage vast stellen. Dit geld wordt beheerd door de activiteitencommissie en komt ten goede aan zaken en activiteiten waarvoor geen subsidie wordt gegeven en die toch bepalend zijn voor ons onderwijs.

Daarbij denken we aan; sinterklaascadeautje, de aankleding van de verschillende vieringen, kamp, eventuele maaltijden, sport- en speldagen etc.
Voor dit schooljaar is de hoogte van de (vrijwillige) ouderbijdrage bepaald op € 38,50 per kind.

Informatievoorziening
De Zonnepoort vindt het belangrijk dat de communicatie tussen ouders en de school optimaal is. Daarom bieden wij de volgende mogelijkheden:

Parro
Via Parro communiceren wij belangrijke informatie, berichtjes over het werken in de klassen en kunt u door te chatten contact maken met de leerkracht. 
Belangrijk om te onthouden is dat berichtjes niet altijd snel gelezen of beantwoordt kunnen worden. Bij spoed belt u naar de schooltelefoon.

Informatieavonden
Aan het begin van het schooljaar wordt er in iedere groep een groepsavond georganiseerd. Ouders krijgen tijdens deze avond vooral informatie over de gang van zaken en de leerstof van de groep.Oudergesprekken
Rond de herfstvakantie vinden de eerste oudergesprekken plaats. Het is een startgesprek om kennis te maken met elkaar en om te bespreken hoe het met uw kind gaat op alle gebieden. Er is dan geen rapport.
In februari en in juni ontvangen alle leerlingen een rapport. Na het verschijnen van het rapport houden wij oudergesprekken. De ouders zijn dan in de gelegenheid om de voortgang van hun kind met de leerkracht te bespreken. Hebben ouders behoefte aan tussentijdse informatie over de vorderingen van hun kind, dan kunnen zij altijd een afspraak maken met de betreffende leerkracht.
Vanaf groep 5 tot en met 8 zijn de kinderen aanwezig bij het gesprek.

Informatiebulletin de Zonnepraat
Door het regelmatig uitgeven van een informatiebulletin brengen wij ouders op de hoogte van organisatorische en/of onderwijskundige zaken. Deze Zonnepraat verschijnt om de week.