Visie van De Zonnepoort

Levensbeschouwing
De Zonnepoort is een school voor openbaar onderwijs. Dat betekent dat de school openstaat voor iedereen, zonder onderscheid te maken in levensovertuiging of godsdienst.

Pedagogisch klimaat
De Zonnepoort geeft vorm aan haar onderwijs vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid voor ieder kind. We streven naar een optimale ontwikkeling van elk individu, waarbij rekening wordt gehouden met zijn/haar eigenheid en onderwijsbehoefte. 
Naast het verzorgen van een gericht aanbod van kennis en vaardigheden, willen we kinderen begeleiden in hun ontwikkeling naar verantwoordelijke en zelfbewuste mensen die vanuit een positief zelfbeed werken aan hun eigen toekomst. 
De Zonnepoort stelt de ontwikkeling van kinderen met duidelijke doorgaande ontwikkelingslijnen, die per jaargroep zijn vastgesteld. Wij laten kinderen eigenaar zijn van hun ontwikkeling door met hen in gesprek te gaan over hun leerdoelen. Door middel van inzicht in hun eigen leerdoelen kunnen zij weten wat de volgende stap in hun ontwikkeling is. De ontwikkeling van kinderen wordt genoteerd in een leerlingvolgsysteem, zodat zichtbaar is wat het kind al kan en waar het nog aan moet werken.

Onderwijs
De basisvaardigheden, zoals rekenen, spelling, lezen en taal worden specifiek aangeboden aan de kinderen. We maken hierbij gebruik van methodische materialen en werken aan de ontwikkeling van kennis en vaardigheden, waardoor het kind tot begrip en inzicht komt en het geleerde kan toepassen.
De kennis en de vaardigheden die het kind opdoet tijdens het methodische aanbod worden geïntegreerd toegepast in thematisch onderwijs, volgens het IPC concept. Tijdens dit thematisch onderwijs bieden we de zaakvakken en expresseive vakken, zoals geschiedenis, aardrijkskunde en beeldende vorming aan. Ook bij deze vakken volgen we de leerlijnen.