Onderwijs

Kinderen die zich veilig voelen op school en zelfvertrouwen hebben, staan open voor leren. Als team van basisschool De Zonnepoort hebben we een ambitie geformuleerd.
Wij streven naar betekenisvol onderwijs in een warme en rijke omgeving.
Hoe wordt de visie vormgegeven in het onderwijs op De Zonnepoort?

In ons onderwijs maken we onderscheid tussen kennisdoelen (ik weet), vaardigheidsdoelen (ik kan) en inzichtdoelen (ik begrijp).
De basisvaardigheden, zoals rekenen, spelling, lezen en taal worden specifiek aangeboden aan de kinderen. We maken hierbij gebruik van methodische materialen en werken aan de ontwikkeling van kennis en vaardigheden, waardoor het kind tot begrip en inzicht komt en kan toepassen.
De kennis en de vaardigheden die het kind opdoet tijdens het methodische aanbod worden geïntegreerd toegepast in thematisch onderwijs.
De zaakvakken en expressieve vakken, zoals geschiedenis, aardrijkskunde en beeldende vorming worden hierin aangeboden. Hierbij volgen we leerlijnen.
Om de betrokkenheid van ieder kind te verhogen kiezen we voor betekenisvolle thema’s. Deze thema’s worden uitgewerkt met behulp van de leerwand waarop alle leerlijnen zichtbaar gemaakt worden voor kinderen en hun ouders. Deze worden besproken in een leergesprek waarin het kind leert aangeven wat hij/zij wil gaan leren en hoe. Doordat de leerkracht het kind stimuleert te werken vanuit zijn/haar eigen leervragen wordt het kind eigenaar van het leerproces.
Bij zinvol onderwijs horen leerdoelen. Wij vinden het belangrijk om deze doelen zichtbaar te maken aan kinderen en hun ouders. Leerdoelen beschrijven wat je wilt bereiken en leerlijnen beschrijven het onderscheid tussen kennis-, vaardigheid- en begripsdoelen.

Om aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van de kinderen brengen wij de ontwikkeling in kaart door leerlijnen te gebruiken. Deze leerlijnen zijn er voor alle leerjaren, alle vakgebieden en sociaal emotionele ontwikkeling. Hiermee brengen we in kaart over wat het kind al aan kennis, vaardigheden en inzicht heeft. Hierdoor weten wij waar de zone van de naaste ontwikkeling zich bevindt bij ieder kind en kunnen we samen met het kind het onderwijs plannen.
Wij creëren een uitdagende leeromgeving waarbinnen het kind de ruimte krijgt om op eigen wijze, spelenderwijs, ontdekkend en onderzoekend te leren. Hierbij halen we de wereld van buiten naar binnen, zodat het nog betekenisvoller wordt.


Uitgangspunten
De volgende uitgangspunten zijn voor de leerkrachten van De Zonnepoort leidend:

 • De Zonnepoort vormt een omgeving waarin kinderen, ouders en personeel zich welkom en veilig voelen.
 • Ons onderwijs is gericht op brede ontwikkeling van de kinderen. Zij ontwikkelen zich vanuit persoonlijke vrijheid en met zelfvertrouwen.
 • Leren op school is een proces waarin kinderen van en met elkaar leren. Dit werkt het best als we aansluiten bij kwaliteiten en belangstelling van kinderen.
 • Betekenisvolle activiteiten en samenhang tussen verschillende vakgebieden optimaliseren het leren. Een aantrekkelijke en rijke leeromgeving helpt daarbij.
 • De kinderen zijn mede-eigenaar zijn van het leren waarbij de rol van de leerkracht cruciaal is. Vanuit de onderwijsbehoefte van ieder kind stelt de leerkracht zich op als educatieve partner.
 • De onderzoekende houding van leerkrachten en kinderen is een voorwaarde voor voortdurende groei.
 • Onderwijs op maat realiseren wij door op de hoogte te zijn en het gebruiken van hedendaagse middelen en werkvormen. We werken met de volgende materialen en middelen:
  • Rekenen en wiskunde: Wereld in getallen
  • Spelling: Staal
  • Begrijpend lezen: Leeslink
  • Taal: in onderzoek, nog niet methodisch.
  • Engels: vanaf groep 5 Join In
  • Schrijven: Pennenstreken
  • Thematisch werken: IPC