Iedere school moet zich houden aan richtlijnen voor het verlenen van vakantieverlof. De directeur van De Zonnepoort mag verlof verlenen indien: In hoge uitzondering is dit mogelijk, d.w.z. als ten minste een van de ouders een beroep heeft met seizoensgebonden werkzaamheden. Werkzaamheden die een piekdrukte kennen. Bijvoorbeeld in de agrarische sector of de horeca. Er moet aangetoond worden dat de gezinsvakantie (eenmaal per jaar twee weken aaneengesloten) in geen enkele schoolvakantie (dus ook niet in de kerst- of meivakantie) gedurende het schooljaar kan plaatsvinden, omdat dit anders tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen leidt. Deze gezinsvakantie mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen. Dit verlof is uitdrukkelijk niet bedoeld voor het oplossen van roosterproblemen van de werkgever of uw eigen bedrijf.

Wanneer ouders menen, dat hun kind in aanmerking komt voor buitengewoon verlof, dienen zij dit schriftelijk aan te vragen d.m.v. het invullen en ondertekenen van een formulier. Over een verlof van meer dan 10 dagen mag de directeur niet alleen beslissen. In dit geval hebben ouders de goedkeuring nodig van de leerplichtambtenaar. Indien ouders zonder toestemming van de directie hun kind (eren) niet naar school laten gaan, maakt hun kind zich schuldig aan ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit te melden aan de leerplichtambtenaar en de inspecteur van onderwijs, die dan de nodige stappen ondernemen.
Verlof kan worden aangevraagd wanneer er gewichtige omstandigheden zijn in het gezin of voor het kind.

Verlof vierjarigen

Vierjarigen zijn in het kader van de wet op het basisonderwijs (nog) niet leerplichtig. Dat wil echter niet zeggen dat deze kinderen “zomaar” van school mogen verzuimen. Bij de inschrijving van het kind op onze school zijn de ouders verplicht zich te houden aan de schoolregels, zoals deze zijn beschreven in de schoolgids. Hierin is onder andere de vakantie- en verlofregeling vastgelegd. In overleg met de groepsleerkracht en/of directie kunnen 4-jarigen vijf uur per week vrij krijgen. De bijzondere omstandigheden die hierboven zijn genoemd, zijn ook voor 4-jarigen van toepassing.

Wel of niet aanvragen?

Verlof kan worden aangevraagd wanneer er gewichtige omstandigheden zijn in het gezin of voor het kind. Onderstaande situaties vallen WEL onder ‘andere gewichtige omstandigheden’:

 • Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: maximaal 1 dag (buiten de woonplaats maximaal 2 dagen)
 • 12½- of 25-jarig huwelijksjubileum van ouders: maximaal 1 dag
 • 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders: maximaal 1 dag
 • 25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: maximaal 1 dag
 • Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: periode in overleg met directeur
 • Overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste graad: maximaal 4 dagen
 • Overlijden van bloed- of aanverwanten in de tweede graad: maximaal 2 dagen
 • Overlijden van bloed- of aanverwanten in de derde en vierde graad: maximaal 1 dag
 • Verhuizing: maximaal 1 dag
 • Religieuze feestdagen (ramadan, offerfeest) die door de Nederlandse wet zijn erkend.

Onderstaande situaties vallen NIET onder ‘andere gewichtige omstandigheden’:

 • Activiteiten van verenigingen, zoals scouting of voetbalkamp
 • Vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties (ook in geval van speciale aanbiedingen in het laagseizoen)
 • Eerder vertrekken of later arriveren vanwege verkeersdrukte
 • Familiebezoek in het buitenland
 • Het argument ‘’mijn kind is nog jong’’
 • Het argument ‘’vlak voor de vakantie wordt er toch (bijna) geen les meer gegeven’’
 • Meedoen aan tv-opnamen
 • Verlof voor een kind omdat andere kinderen van het gezin al of nog vrij zijn
 • Deelname aan sportieve of culturele evenementen

Het aanvraagformulier kunt u downloaden en invullen: klik hier.